PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU

Przedszkole Nr 1 „Żołędziowe Skrzaty” jest najstarszym przedszkolem w Swarzędzu. Liczy 65 lat i mieści się w budynku wolnostojącym, w pięknym ogrodzie, w okolicach Jeziora Swarzędzkiego. Dominującą formą pracy z małym dzieckiem jest pedagogika zabawy.

Liczba oddziałów: 4

Rodzaje pomieszczeń:
- 4 sale dydaktyczne
- łazienka
- szatnia
- sala do zajęć dodatkowych
- blok kuchenny
- zaplecze socjalne

Kadra przedszkolna
W przedszkolu zatrudniona jest wysokokwalifikowana, siedmioosobowa kadra pedagogiczna. Tworzą ja osoby kreatywne, poszukujące nowych rozwiązań, dobrze ze sobą współpracujące, dobrze zorientowane w przemianach współczesnej edukacji, nastawione na zdobywanie wysokich kwalifikacji, ustawicznie doskonalące się.

Atmosferę przedszkola współtworzą pracownicy administracyjno-obsługowi. Jest to grupa licząca 9 osób. Przez lata wspólnej pracy udało nam się stworzyć zespół dobrze ze sobą współpracujący. Każdy zna zakres swoich obowiązków i sumiennie je wykonuje. Stwarza to rodzinną atmosferę w naszej placówce.

Rozkład dnia
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00

6.00 – 8.15: Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, rozmowy i zajęcia indywidualne, czynności porządkowe.

8.15 – 9.00: Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne (śniadanie - godz. 8.30).

9.00 – 11.30: Zabawy i zajęcia z dziećmi:
- zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela
- zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w sali
- zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej
- zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej (opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literatury, uczenie wierszy, piosenek, zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe, spotkania teatralne, imprezy i uroczystości przedszkolne)
- zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
- zabawy i zajęcia wyrównawcze

10.45 – 11.30: Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do II śniadania i do odpoczynku( II śniadanie – godz. 11.00)

11.30 – 13.15: Odpoczynek , relaks, zajęcia uspokajające (słuchanie baśni, legend, opowiadań, zabawy dowolne, wycieczki, spacery, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe).

13.15 – 14.00: Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do obiadu (obiad – godz. 13.30)

14.00 – 17.00: Zajęcia dodatkowe, rozmowy i zajęcia indywidualne z dziećmi i rodzicami, czynności porządkowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.